Feeds:
Entradas
Comentarios

Abstract

Introducció de l’auditoria a les ONGs

Contextualització de l’organització: la Creu Roja

Anàlisis de les dades obtingudes

Descripció

Conclusions

Annex

Abstract

L’auditoria de formació en general i la de les ONG en particular s’emmarca en l’auditoria sociolaboral: un procés objectiu d’observació en que s’analitzen i s’avaluen les polítiques de recursos humans, en aquest cas les de formació, i l’adequació i contribució d’aquestes al compliment de l’estratègia de l’empresa per poder anticipar desviacions i aplicar mesures correctores i així gestionar de manera més eficient i eficaç els recursos de què es disposa.

Una de les finalitats de l’Auditoria Sociolaboral és la de donar credibilitat a l’organització que s’audita.En el decurs de l’assignatura hem treballat com influeixla formació en una ONG i com aquesta contribueix a millorar els diferents processos en els que hi treballen a diari els professionals.

Qualsevol entitat, empresa,organització parteix dels seus propis objectius estratègics per donar solucions a les fites preestablertes,en temps i forma.És el caràcter propi que marcarà els valors i la manera de transmetre el seu missatge,el qual haurà de ser fiable i creïble.L’auditoria és l’eina que utilitzaran els professionals per no allunyar-se dels objectius inicials.

L’auditoria de formació dóna a l’entitat la credibilitat i transparència per a què hi confïin i proporciona eficàcia als processos i continuts que s’imparteixen.Per això, per a qualsevol ONG és garantia de seguretat i transparència.L’auditoria de formació té caràcter estratègic, operatiu, econòmic i de compliment.

La Formació és un dels pilars fonamentals per assegurar que els idearis que transmetem són propis de l’organització, que no va per lliure.En concret, en la Creu Roja és donar resposta a molts usuaris que hi confien i ens serveix per detectar incompliments o deficiències que dificulten la transmissió de coneixements o dels seus valors solidaris.

Introducció de l’auditoria a les ONGs

L’auditoria de formació en general i la de les ONG en particular s’emmarca en l’auditoria sociolaboral: un procés objectiu d’observació en que s’analitzen i s’avaluen les polítiques de recursos humans, en aquest cas les de formació, i l’adequació i contribució d’aquestes al compliment de l’estratègia de l’empresa per poder anticipar desviacions i aplicar mesures correctores i així gestionar de manera més eficient i eficaç els recursos de què es disposa.

A més, serveix per valorar el comportament ètic, la implicació i l’eficàcia social i les actituds en relació a l’entorn i els seus grup d’interès.

Tenint en compte que la finalitat de les ONG és la solidaritat, la humanitat i la finalitat social i que la seva estratègia s’hauria d’adequar a aquesta finalitat al fer l’auditoria de formació el que es fa és avaluar l’acompliment de la seva pròpia missió i objectius en l’àmbit de la formació. Per això es pot dir que amb aquesta auditoria es contribueix al prestigi d’aquestes organitzacions ja que els dóna  transparència respecte a la seva missió i objectius.

A l’hora de realitzar-la caldria tenir en compte que a les ONG: intervenen diferents col•lectius: treballadors, voluntaris, cooperants, empreses col•laboradores i usuaris. S’haurien d’analitzar les necessitat formatives, dissenyar i analitzar els instrument de recollida de dades quantitatives i qualitatives i diagnosticar accions correctores diferenciades segons col•lectiu.

Contextualització de l’organització: la Creu Roja

El Comitè Internacional de la Creu Roja va ser creat al 1863 per uns ciutadans de Ginebra (Suïssa), després de veure que en les guerres molts militars ferits morien a causa de la manca d’atenció sanitària.

Un any després, aquest comitè va organitzar una conferència en què van participar 24 representants de 16 països europeus i EEUU com a observador. Al finalitzar la conferència van signar un tractat per protegir els militars ferits en guerra. Aquest moviment ha anat evolucionat fins a l’actualitat, a on l’organització té com a objectiu pal•liar tot el patiment humà en qualsevol lloc del món.

Alguns dels projectes en què treballen a l’actualitzat són els següents: Acció humanitària cap a les víctimes de conflictes bèl•lics i  de desastres naturals i l’acció preventiva a favor del benestar social i la qualitat de vida.

Pel que fa la normativa, la Creu Roja es regeix pels seus estatuts, pel reglament general orgànic, el codi de conducta, que estableix els seus principis fonamentals (Humanitat, imparcialitat, neutralitat, independència, caràcter voluntari, unitat i universalitat) i per l’ organigrama de l’organització.

El Pla d’acció actual  estableix les principals accions i estratègies per poder garantir fer front els reptes que es presentin.

Anàlisis de les dades obtingudes

Atès que els objectius d’una ONG són de caràcter social, les auditories sociolaborals ajuden a gestionar d’una manera més eficaç i eficient els recursos dels que disposa i alhora dóna prestigi a aquestes organitzacions tant a nivell extern com intern.

Els beneficis en l’auditoria sociolaboral en concret són observar, analitzar i avaluar els programes i processos, així com avaluar si les polítiques de RH segueixen els objectius estratègics, i així anticipar les possibles desviacions i correccions.

Les especificitats que hauria de tenir una auditoria sociolaboral d’una ONG que busca un benefici comunitari mitjançant treballadors contractats laboralment i gent voluntària i cooperant, és un dels trets diferencials que cal tenir en compte.

La principal utilitat que pot tenir una auditoria sociolaboral en una ONG, és avaluar el grau d’eficiència i d’eficàcia dels processos i del compliment dels seus objectius.

L’enfocament d’una auditoria de formació en una entitat concreta com la Creu Roja hauria de tenir en compte els diferents  col.lectius que hi intervenen amb necessitats formatives específiques per cada un d’ells: Treballadors, cooperants, voluntaris, empreses col.laboradores i usuaris; al temps que es diferencien els instruments de recollida de dades quantitatives i qualitatives de diagnosi per cada col.lectiu.

També caldria unificar criteris formatius  a nivell mundial,  o almenys tenir-los en compte, ja que la Creu Roja espanyola és una entitat-ONG que està integrada en la Creu Roja Internacional.

Un cop feta l’auditoria de formació, es poden establir unes mesures preventives i correctores que ens aboquin a un procés de millora contínua (veure Annex 1),

Com a mesures preventives i respecte el grau de compliment dels objectius formatius, s’haurien d’analitzar les necessitats formatives de totes les persones que composen directa o indirectament la Creu Roja i disminuir el gap envers la formació que tenen en realitat, elaborant un pla de formació amb accions pertinents i ajustades a les tasques que desenvolupen.
S’ha de fer un especial èmfasi en els voluntaris, ja que són persones que poden tenir un desconeixement molt gran, segons el cas.

Per altra banda, s’hauria de fer una formació d’acollida completa prèvia a la incorporació i investigar models innovacions per a la formació que garanteixin la qualitat.

També hem fet referència a què cal posar en marxa mesures preventives per evitar desviacions, com elaborar un pla de formació amb una determinada periodicitat, realitzar un procés adequat de detecció de necessitats, aliniar les polítiques de formació a l’estratègia i la cultura corporatives, realitzar prioritàriament aquella formació que ens exigeix la llei i finalment fer una selecció acurada de proveïdors, incloent els propis formadors.

Com a fi últim, es podria arribar redissenyar els procediments necessaris per arribar a l’objectiu establert.

Amb tot això arribem a la conclusió última de la necessitat social, per ser entitats sense ànim de lucre, de la realització d’Auditories socialaboralment a ONG’s. En concret l’auditoria de formació ajuda a aquestes entitats a aconseguir els objectius i qualitat dels seus components,  particularment en el cas que ens ocupa, la Creu Roja, per poder prestar un servei de qualitat, encaminat a l’eficiència. 


Annex

Mesures correctores i preventives

Anuncios